Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Bash – Bir stringi bölerek dizi(array) ‘ye aktarmak

Bir string değerini belirli bir karektere göre bölerek bir diziye aktarmak istediğimizi varsayalım. Özel bir bash değişkeni olan IFS bunu yapmak için kullanıbilir. IFS (Internal Field Separator‘in varsayılan değeri boşluk(space), tab ve yeni satır(new line) karakteridir.

şöyle bir string değişkeni olsun,

var="The_quick_brown_fox_jumps_over_the_lazy_dog"

Aşağıdaki satır var değişkeni içindeki değeri alt çizgi karakterine göre bölerek myarr isimli array’e kopyalar.

IFS='_' read -a myarr <<< "${var}"

Array’in içeriğini ekrana basmak için;

echo ${myarr[2]}
brown

veya for döngüsü kullanılabilir.

for i in "${myarr[@]}"
do
   echo "$i"
done

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.